Dr.Thawan

วิหารเล็ก

-ความหมายของชื่อ
ไม้ บนฐานบัว พื้นแกรนิต บานประตูหน้าต่าง พุทธรูปไม้แกะสลัก

-ปีพุทธศักราชในการสร้าง  2535
เวลาในการสร้าง 1 ปี ครึ่งโดยประมาณ ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย คณะสล่าบ้านดำ 12 คน

-ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
รวบยอดความคิด  ล้านช้าง ล้านนา หงสาวดี อังวะ เครื่องไม้แกะสลักไทยใหญ่ สิบสองปันนา มัณทะเลย์
หลังคาดินขอพื้นเมือง ลดชั้น ปักยอดฉัตร บราลี 36 ตัว รวมช่อฟ้า โพธิปักขียธรรม

-แผนผังอาคาร

อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก มีบันไดขึ้น-ลง สองด้านคือทางทิศตะวันตก
และทิศตะวันออก มีเสาไม้รองรับโครงสร้างจำนวน 6 ต้น

-รูปแบบสถาปัตยกรรม
เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1.00 เมตร โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด
อยู่บนฐานปูนปั้น มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคารทั้งหมด 6 ต้น หลังคาทรงสามเหลี่ยมลดระดับสี่ชั้น
มุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ด้านบนประดับด้วยฉัตรบราลี     ป้านบม ด้านล่างประดับด้วย
หางหงส์และค้ำยัน  มีประตูเข้าออกสองด้าน ตรงกัน มีหน้าต่างด้านละสองบาน

-ขนาด
กว้าง          2.34       เมตร         ยาว        5.20          เมตร         สูง       9.34       เมตร

-วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
ไม้แกะพุทธรูป เปลือยดิบ สัจภาวะเนื้อไม้ นั่ง นอน ยืน ดาวเพดาน หน้าต่าง หน้าบัน ซุ้มประตูเป็นงานศิลปะ
รัตนบุระอังวะ มอญ พม่า ไทย วิหารหน้าประธาน กำหนดประจิมทิศ

-เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน
สรุปรวมวัฒนธรรมไม้ ดินเผา แกรนิต และการสื่อความหมายเหมือนโลหะปราสาท คือ 37 ยอดแห่งโพธิปักขียธรรม

-จุดประสงค์ในการสร้าง

กำหนดภูมิทัศน์ วิหารหน้า เส้นทางสู่ มัชฌิมาประเทศ ของมหาวิหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.