Thawan ducanee

มาตราการป้องกันโควิต

เนื่องจากมีเชื้อไวรัส โควิต-19 แพร่กระจายในอากาศและผู้คนเป็นจำนวนมาก เราจึงมีมาตราการในการฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัย